Tập San Y Tế Cộng Đồng vertical bar

Health Digest Image

Các Y Sĩ Cùng Nhau -

Một Dấn Thân cho
Sức Khoẻ và Tình Trạng Lành Mạnh


SỨC KHOẺ CỦA BẠN: HÃY GIỮ LẤY NÓ!

horizontal bar

CÔNG VIỆC LÀM VÀ QUYỀN HẠN QUÝ VỊ: CHỐNG KÝ THỊ TẠI NƠI LÀM VIỆC VÌ LÝ DO TIỂU ĐƯỜNG
LẤY TỪ HIỆP HỘI TIỂU ĐƯỜNG MỸ (AMERICAN DIABETES ASSOCIATION)


 

Đôi khi người bị tiểu đường cũng bị kỷ thị tại nơi làm việc. Thông tin sau đây giúp quý vị hiểu rõ quyền hạn của bản thân trên tư cách nhân công bị bệnh tiểu đường, và những gì có thể thực hiện để chắc chắn mình được tôn trọng bình đẳng.

LUẬT CẤM KỲ THỊ

Có một vài luật lệ liên bang gồm cả Đạo Luật Người Mỹ Tàn Tật, Đạo Luật Phục Hồi Rehabilitation Act năm 1973, và Đạo Luật về Trách Nhiệm của Quốc Hội Congressional Accountability Act, nghiêm cấm kỳ thị tại nơi làm việc vì lý do tàn tật.

Để được bảo vệ theo luật cấm kỳ thị của liên bang, nhân công phải chứng tỏ mình là "cá nhân hội đủ tiêu chuẩn và bị tàn tật". Theo định nghĩa này, người bị tiểu đường được xem là có thể không cần sự trợ giúp của những biện pháp làm dịu thống khổ, chẳng hạn như insulin.

Nhân công cũng phải chứ tỏ mình đáp ứng các yêu cầu về kỹ năng, kinh nghiệm, học vấn, và nhiều điều khác liên quan đến việc làm trên cương vị đang giữ hoặc muốn xin vào, và là người có thể hoàn thành những khả năng thiết yếu của cương vị đó - nếu được điều chỉnh thích ứng hợp lý.

Vẫn còn một số luật lệ khác của liên bang và tiểu bang cũng sẽ rất hữu ích cho nhân công bị tiểu đường. FMLA (Family and Medical Leave Act, hay Đạo Luật Tạm Vắng vì Lý Do Gia Đình và Y Tế) đòi hỏi đa số hãng sở tư nhân có trên 50 nhân viên - và hầu hết các sở làm của chánh quyền - phải chu cấp đến tối đa 12 tuần lễ tạm vắng mỗi năm vì tình trạng sức khỏe trầm trọng của nhân công, hoặc người trong gia đình trực tiếp của họ. Có thể xin tạm vắng với lý do này theo nhiều đợt thời gian ngắn để ứng phó với những hoàn cảnh như: vấn đề ngắn hạn xuất phát từ quá trình điều quản mức glucose trong máu, hoặc đến hẹn với bác sĩ.

QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA QUÝ VỊ

Luật lệ chống kỳ thị nghiêm cấm hãng sở thực hiện bất cứ hành động nghịch lý nào về việc làm vì tình trạng tàn tật của nhân viên. Nghĩa là hãng sở không được phép kỳ thị khi thuê mướn, sa thải, kỷ luật, trả lương, thăng thưởng, huấn nghệ, cho phụ cấp, hoặc trong bất cứ điều khoản hay điều kiện làm việc nào khác. Hãng sở cũng bị nghiêm cấm trả đũa nhân viên nào đã vận ụng quyền hạn đó.

Những luật cấm kỳ thị chỉ có thể bảo vệ khi hãng sở đã biết về tình trạng tàn tật đó.

ĐIỀU CHỈNH THÍCH ỨNG

Nếu nhân viên tàn tật yêu cầu, hãng sở bị bắt buộc phải “điều chỉnh thích ứng hợp lý”, trừ khi cách điều chỉnh này sẽ gây “khốn đốn quá mức” cho hãng vì phải chịu khó khăn hoặc phí tồn đáng kể. Biện pháp thích ứng mà người bị tiểu đường cần có thường dễ thực hiện và không quá tốn kém, như:

 • Tạm nghỉ để kiểm tra mức chất đường trong máu, ăn nhẹ, hoặc vào phòng vệ sinh.
 • Cho phép cất giữ tiếp liệu trị tiểu đường và thực phẩm ở gần bên.
 • Cơ hội làm việc theo thời biểu đã sửa đổi, hoặc làm việc theo ca kíp thông thường thay vì thay đổi ca.

GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ KỲ THỊ

Thâu Thập Thông Tin Quan Trọng

Bước sáng suốt đầu tiên là thâu thập thông tin về luật lệ cấm kỳ thị áp dụng cho trường hợp của quý vị. Nên liên lạc với Hiệp Hội Tiểu Đường Mỹ (American Diabetes Association) và nhiều nguồn tài nguyên khác, xin trợ giúp từ nghiệp đoàn của quý vị, hoặc hỏi ý kiến luật sư. Nhớ lưu giữ mọi tài liệu liên quan đến khiếu nại của quý vị, chẳng hạn như thư tín từ hãng sở, chánh sách nhân sự, và viết rõ mọi điều xảy ra cho quý vị, kể cả tên tuổi và ngày giờ.

Tìm Hiểu và Thương Lượng

Kỳ thị vì lý do bệnh tiểu đường thường là do thiếu hiểu biết. Đôi khi có thể giải quyết vấn đề bằng cách tìm hiểu về căn bệnh, nhu cầu y tế và khả năng của quý vị, và những điều khoản của luật lệ cấm kỳ thị.

Biện Bạch

Đôi khi cũng phải tranh tụng hợp pháp thì mới có thể chấm dứt kỳ thị. Nếu sở làm là hãng tư nhân hoặc chánh quyền tiểu bang hay địa phương thì hãy đệ đơn cáo buộc lên EEOC (Equal Employment Opportunity Commission, hay Ủy Ban về Cơ Hội Việc Làm Bình Đẳng) hoặc cơ quan thực thi luật cấm kỳ thị tại tiểu bang của quý vị. Nếu sở làm là chánh quyền liên bang thì hãy liên lạc với văn phòng Cơ Hội Việc Làm Bình Đẳng trong nội bộ cơ quan đã xảy ra trường hợp kỳ thị. Quý vị phải ứng phó mau lẹ, vì khuông khổ thời gian thực hiện hành động này thường rất ngắn ngủi. Nếu cơ quan không giải quyết mỹ mãn vấn đề than phiền, thì quý vị có thể đệ đơn kiện lên tòa án liên bang hoặc tiểu bang, trong đó nói rõ là khiếu nại trường hợp kỳ thị vì lý do tàn tật.

Lập Pháp

Hiệp Hội Tiểu Đường Mỹ vẫn đang nỗ lực thay đổi những luật lệ và chánh sách đối xử không công bằng với người bị tiểu đương, như Phần Tu Chính Đạo Luật về Người Mỹ Tàn Tật (Americans with Disabilities Act Amendments) Đạo Luật năm 2008, giúp bệnh nhân tiểu đường dễ chứng tỏ họ bị tàn tật và được pháp luật bảo vễ.

Chúng tôi xin kính mời quý vị đọc toàn bài này đây.

THÔNG TIN SỨC KHOẺ

horizontal bar

HỎI & ĐẠP VỀ CẢI SÁCH SỨC KHỎE VÀ TIỂU ĐƯỜNG
LẤY TỪ HIỆP HỘI TIỂU ĐƯỜNG MỸ (AMERICAN DIABETES ASSOCIATION)


 

Đạo Luật Chăm Sóc Vừa Túi Tiền và Bảo Vệ Bệnh Nhân là gì?

Đạo Luật Chăm Sóc Vừa Túi Tiền và Bảo Vệ Bệnh Nhân (Patient Protection and Affordable Care Act) là pháp quy cải cách chăm sóc sức khỏe của liên bang, và đã trở thành luật lệ vào tháng 3 năm 2010. Luật này bao gồm nhiều trợ cụ mới trong cuộc chiến chống chọi bệnh tiểu đường.

Tôi bị tiểu đường. Luật lệ mới có nghĩa là gì đối với tôi?

Luật mới có nhiều điều khoản quan trọng về người bị tiểu đường, kể cả quy định về những bệnh trạng có sẵn, giới hạn trọn đời về quyền lợi, chi phí thuốc men, và các chương trình có mục đích phòng chống bệnh tiểu đường loại 2.

Khi luật này có đầy đủ hiệu lực, các hãng bảo hiểm không còn được quyền từ chối bao trả vì khách hàng đã có sẵn bệnh trạng trong người, chẳng hạn như tiểu đường. Trong khi chờ tới lúc đó, luật lệ cũng lập ra các chương trình đặc biệt - gọi là PCIP (Pre-Existing Condition Insurance Plan, hay Chương Trình Bảo Hiểm Bệnh Trạng Có Sẵn) - với mục đích đặc thù là bao trả chi phí sức khỏe cho những người không thể có được bảo hiểm theo quy định cũ.

PCIP có thể sử dụng khi các điều khoản nghiêm cấm kỳ thị - vì lý do bệnh trạng có sẵn - được thực thi trọn vẹn vào năm 2014. (www.pcip.gov) Và các hãng bảo hiểm cũng không được phép giới hạn hoặc khước từ bao trả cho quý vị để tránh trang trải phí tổn y tế liên quan đến bệnh tiểu đường. Quý vị sẽ không bị bắt buộc phải trả thêm tiền cho bảo hiểm sức khỏe chỉ vì mình bị tiểu đường.

Luật lệ mới có nghĩa gì đối với trẻ em bị tiểu đường?

Luật này nghiêm cấm các hãng bảo hiểm loại trừ trẻ em dưới 19 tuổi ra khỏi chương trình bảo hiểm của cha mẹ mình chỉ vì các em bị tiểu đường. Và thanh niên trẻ tuổi bị tiểu đường - cũng như mọi thanh niên trẻ tuổi khác - có thể tiếp tục được bao trả theo chương trình bảo hiểm của cha mẹ mình cho tới tuổi 26.

Luật lệ mới có nghĩa gì đối vời người cao niên bị tiểu đường?

Luật này mang lại quyền lợi mới cho người tham gia Medicare. Người cao niên bị tiểu đường nào lọt vào “lỗ trống” (donut hole) - nghĩa là thiếu hụt bao trả quyền lợi về thuốc men theo Medicare - sẽ được giảm giá $250 trong năm 2010 để trang trải toàn bộ chi tiêu cho dược phẩm và bảo phí, và lỗ trống sẽ dần dần bị bít lấp. Ngoài ra, người tham gia Medicare còn được khám bệnh miễn phí để dò tìm nguy cơ đối với sực khỏe - chẳng hạn như tiểu đường hoặc biến chứng liên quan đến bệnh tiểu đường - và soạn thảo chương trình phòng chống. Các điều khoản này áp dụng cho bất cứ người nào đủ tiêu chuẩn theo Medicare, và trong đó cũng bao gồm những người bị tàn tật không thể làm việc.

Lựat này ảnh hưởng ra sao đến người có lợi tức thấp và trung bình?

Mọi người lớn và trẻ em trong các gia đình có lợi tức đến tối đa 133 phần trăm mức nghèo khó sẽ đủ tiêu chuẩn được bảo hiểm sức khỏe qua chương trình Medicaid. Sẽ có tín thuế và trợ cấp khác cho người có lợi tức dưới 400 phần trăm mức nghèo khó.

Luật mới có đề cập đến vấn đề phòng chống tiểu đường không?

Có. Sẽ lập kế hoạch phòng chống tiểu đường - gọi là Chương Trình Phòng Chống TIểu Đường Quốc Gia (National Diabetes Prevention Program) - để nới rộng các chương trình dựa trên cộng đồng đã có quá trình theo dõi và chứng thực là giúp phòng chống bệnh tiểu đường loại 2. Luật này còn lập ngân quỹ $15 tỉ để giải quyết vấn đề ngừa bệnh và sống khỏe, đồng thời cũng để thực hiện miễn phí một vài dịch vụ phòng chống.

Khi nào luật mới sẽ có hiệu lực?

Luật này có hiệu lực qua nhiều gia đoạn, từ 2010 đến 2014. Một số ngày tháng quan trọng cần lưu ý:

Tháng Bảy 2010:

 • Các Chương Trình Bảo Hiểm Bệnh Trạng Có Sẵn sẽ mở rộng cửa đón người đã bị sẵn nhiều bệnh trạng
 • Bắt đầu được giảm giá theo Medicare
 • Có thể vào cổng mạng lưới của chánh quyền liên bang
Tháng Chín 2010, Bắt đầu từ lúc khởi sự năm mới theo chương trình:
 • Hãng bảo hiểm không được loại trừ trẻ con bị tiểu đường ra khỏi chương trình sức khỏe của cha mẹ các em
 • Thanh niên trẻ tuổi có thể tiếp tục được trả theo chương trình sức khỏe của cha mẹ mình cho tới tuổi 26
 • Hãng bảo hiểm không được khước từ hoặc giới hạn bao trả quyền lợi trọn đời vì quý vị bị tiểu đường
 • Hãng bảo hiểm chỉ được phép áp dụng giới hạn bao trả hàng năm theo tiêu chuẩn liên bang
2011:
 • Tiến dần về hướng bít lấp “lỗ trống” Medicare
2014:
 • Hãng bảo hiểm không còn có thể từ chối bán hoặc gia hạn hợp đồng vì bệnh tiểu đường, tuổi tác hoặc phái tính của quý vị

Làm cách nào để tìm thông tin về các chương trình bảo hiểm hiện có?

Luật lệ đòi hỏi chánh quyền liên bang thành lập mạnh lưới để các cá nhân và doanh thương đến lấy thông tin về những lựa chọn bao trả bảo hiểm có thể có tại tiểu bang của họ. Có thể đến cổng mạng lưới Chăm Sóc Sức Khỏe mới lập tại www.healthcare.gov.

Chúng tôi xin kính mời quý vị đọc toàn bài này đây


horizontal bar

Tập San Y Tế Cộng Đồng hội NCAPIP - nguồn tin tức hàng đầu về các vấn đề mới nhất liên quan đến sức khoẻ và tình trạng lành mạnh, giúp bạn và gia đình hạnh phúc và khoẻ mạnh